Informacje SWAT

Zebranie założycielskie 21 czerwiec 2012 Halemba

Stowarzyszenie Wykonawców Animatorów a Twórców Górnego Śląska

ul. M. Kopernika 14
40-064 Katowice
e-mail: agencja@makula.pl

www.stowarzyszenieswat.pl

NIP: 641-253-01-53

Adres do korespondencji:

Agencja Artystyczna MAKULA
ul. Rybnicka 45b
41-706 Ruda Śląska
tel/fax (32) 243 41 90
kom. 602 679 683
agencja@makula.pl

NUMER KONTA BANKOWEGO:

91 8436 0003 0000 0026 5879 0001

SIEDZIBA BANKU:

Mikołowski Bank Spółdzielczy
ul. Krakowska 29
43-190 Mikołów

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

W Rudzie Śląskiej powstało Stowarzyszenia Wykonawców, Animatorów a Twórców Górnego Śląska. Czym się zajmie? Felieton z Dziennika  Zachodniego.

O tym, że Ruda Śląska jest jednym z najbardziej śląskich miast, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Teraz ma się również stać miastem, które będzie broniło interesów śląskich artystów. Wszystko za sprawą Stowarzyszenia Wykonawców. Animatorów a Twórców Górnego Śląska „SWAT”, które powstało z inicjatywy rudzianina, Mariana Makuli.

Pierwsze spotkanie członków po rejestracji stowarzyszenia w styczniu 2013 odbyło się w poniedziałek 13 lutego 2013w jednej z restauracji na Halembie.

– Patrząc na poziom i stan kultury regionalnej na Górnym Śląsku postanowiłem stworzyć stowarzyszenie, zajmujące się obroną interesów śląskich twórców i artystów – wyjaśnia Marian Makula, śląski satyryk i artysta estradowy. – Na razie do tej inicjatywy obywatelskiej przyłączyło się ok. 30 osób, ale z pewnością będzie ich jeszcze więcej.

Zainteresowani organizowali się przez kilka miesięcy. Jednak dopiero w styczniu 2013 r. Stowarzyszenia Wykonawców, Animatorów a Twórców Górnego Śląska zostało ostatecznie zarejestrowane.

Na liście nie brakuje osób, wywodzących się z Rudy Śląskiej. Oprócz Mariana Makuli są to: Adam Podgórski, Bronisław Wątroba, Jerzy Kiolbasa, czy Stanisław Gerard Trefoń. Do stowarzyszenia „SWAT” należą również m.in.: Andrzej Roczniok, szef Związku Ludności Narodowości Śląskiej; Eugeniusz Kluczniok, znany śląski reżyser; Lech Majewski, reżyser filmowy oraz teatralny; artyści estradowi – Mirosław Szołtysek i Mirosław Jędrowski, a także Tomasz Białek, aktor scen muzycznych.

Czym zajmą się członkowie stowarzyszenia? – W pierwszej kolejności chcemy wystąpić z apelem do samorządów miast aby w swoich budżetach kulturalnych w większym stopniu uwzględniali śląskich twórców, wykonawców i animatorów i aby przyjęły zasadę tzw. „trójpolówki” – wyjaśnia Makula.

Śląskim artystom, należącym do „SWAT” chodzi o to, by na jedną złotówkę wydaną na zespół spoza Śląska, drugą przeznaczyć na rodzimy zespół, a trzecią na promocje rodzimego zespołu poza regionem. Tłumaczą, że w ten sposób będzie można lepiej zadbać o śląską kulturę.

– Ponadto wystąpimy z apelem, aby samorządy zobligowały podległe sobie placówki kulturalne do wystawienia raz w kwartale sztuki śląskich twórców w wykonaniu regionalnych artystów – zapowiada Makula.

JOANNA OREŁ. Dziennik Zachodni

 

  •  

Aktualny Zarząd

Makula Marian
Marian Makula Prezes
20200831_213106
Ilona Kanclerz wiceprezes
20200831_213531
Beata Kusztal skarbnik

Komisja Rewizyjna

12065803_969683593092429_4535347187926541259_n
Krzysztof wierzchowski przewodniczący
Jolanta Golik
Jolanta Golik
członek
20200831_213531
Jerzy Siedlaczek
członek
Lista członków:
1.AdamekMichał
2.ArdanowskiRomuald
3.AyvazyanNaira
4.BanaśDorota
5.BauszekJolanta
6.BiałekTomasz
7.BrosJohan
8.FitasBarbara
9.GolikJolanta
10.JercFranicszek
11.JońcaRobert
12.JońcaMarta
13.JędrowskiMiroslaw
14.KiolbasaJerzy
15.KlimekHenryk
16.KluczniokEugeniusz
17.KordusElżbieta
18.KrawczykBernard
19.KubicaRoman
20.MajewskiLech
21.MakulaMarian
22.MakulaKatarzyna
23.MankiewiczPiotr
24.MichalukFranciszka
25.MichułkaMarian
26.MinkaczAndrzej
27.MinkaczBożena
28.PapkalaInga
29.PoloczekHenryk
30.StępniewskaKarina
31.SuchonSzymon
32.SzymczykGrzegorz
33.WątrobaBronislaw
34.WierzchowskiKrzysztof
35.SiedlaczekJerzy
36.SynowiecIreneusz
37.Bieniek-ŻaakGrażyna
38.ŻaakAdam

Statut

„Stowarzyszenia Wykonawców, Animatorów a Twórców Górnego Śląska”.

Tekst ujednolicony przyjęty na Zebraniu Założycielskim w dniu 30.06.2012 w Rudzie Śląskiej a poprawiony 29.09.2012, 17.11.2012, 17.12.2012, 7 11 2016,18 06 2018

ROZDZIAŁ I

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Wykonawców, Animatorów a Twórców Górnego Śląska”. zwane jest w dalszej części Stowarzyszeniem.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej; na obszarze tym Stowarzyszenie może zakładać Oddziały Terenowe.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

§4

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§5

Stowarzyszenie jest nienastawionym na zysk stowarzyszeniem opierającym swą działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników

§6

1) Stowarzyszenie może przystąpić do organizacji krajowych i międzynarodowych, o ile ich cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.

2) O przystąpieniu do tych organizacji decyduje Zarząd Główny.

 

ROZDZIAŁ II

§7

Celem Stowarzyszenia jest:

1) Propagowanie kultury śląskiej w mediach, instytucjach i w społeczeństwie
2) Organizowanie zespołów kultywujących kulturę górnośląską
3) Wspomaganie wykonawców, animatorów i twórców poprzez polecanie ich twórczości samorządom regionalnym i wojewódzkim, jak również organizowanie konkursów i przeglądów, twórczości regionalnej.
4) Stałe podnoszenie poziomu wykonań artystycznych i dbałość o ich wysoką jakość
5) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
7) działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
8) działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
10) realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
11) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
12) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

§7a

 Cele określone w § 7 realizowane są poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:
9 0. 0 1Z. Działalność związana w wystawianiem przedstawień artystycznych
9 0. 0 2.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień Artystycznych
9 0. 0 3.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
9 0. 0 4. Z Działalność obiektów kulturalnych
9 1. 1 2. Z Działalność organizacji profesjonalnych
9 4. 9 9.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Nie przewiduje się prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego.

§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) Organizowanie prelekcji, seminariów, badań naukowych, kursów, spotkań, bibliotek, klubów itp.
2) Organizowanie imprez oświatowych i kulturalnych dla członków Stowarzyszenia i innych osób
3) Prowadzenie działalności popularyzatorskiej, wydawniczej i propagandowej
4) Propagowanie godeł oraz barw śląskich i górnośląskich.
5) Organizowanie szkół i innych placówek oświatowych.
6) Współpracę z innymi organizacjami.
7) Prowadzenie działalności gospodarczej, mającej na celu wypracowywanie środków na działalność statutowo-programową, z uwzględnieniem tworzenia podmiotów gospodarczych i współpracy z innymi podmiotami.
8) Tworzenie innych podmiotów, w tym prawnych, służących realizacji celów Stowarzyszenia.
9) Inną działalność pozwalającą realizować cele Stowarzyszenia, a możliwą w ramach prawa.
10) Inicjowanie działań mających na celu większe wykorzystanie regionalnych talentów na imprezach organizowanych przez samorządy i władze województwa.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych i wspierających.

§10

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która złoży pisemne oświadczenie o akceptacji działań statutowych Stowarzyszenia.

 §11

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna i prawna, która złoży deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia w takim charakterze. Obowiązki zawarte w § 14 pkt 1 i 4 Statutu dotyczą również członków wspierających

§12

O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd Główny, a po powstaniu na danym terenie Oddziału Terenowego, Zarząd Oddziału Terenowego, na podstawie pisemnej deklaracji osoby ubiegającej się o przyjęcie do Stowarzyszenia.

§13

1) Członkowie zwyczajni mają prawo:

 a) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
 b) uczestniczyć w pracach i wszelkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 c) zgłaszać wszelkie wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz żądać wyjaśnień od stosownych władz Stowarzyszenia,
d) korzystać z urządzeń, pomieszczeń i pomocy Stowarzyszenia na określonych przez jego władze zasadach.

2) Członkowie wspierający mają stosowne prawa określone w §13 pkt 1 b), c), d).

§14

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:

1) Przestrzegania statutu oraz stosowania się do regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2) Aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia.
3) Regularnego płacenia składek członkowskich.
4) Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

 §15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu, a w przypadku działania na danym terenie Oddziału Terenowego, zarządowi tegoż Oddziału.

 a) podjęcia przez Zarząd Główny decyzji o pozbawieniu członkostwa w oparciu o umotywowany wniosek Komisji Rewizyjnej.
b) powodem wysunięcia przez Komisję Rewizyjną wniosku o pozbawienie członkostwa może być niespełnianie statutowych wymogów członkostwa lub nieprzestrzeganie obowiązków członka określonych w §14, w szczególności:

– niepłacenie składek przez okres co najmniej sześciu miesięcy

c) od decyzji Zarządu Głównego przysługuje prawo odwołania się do najbliższego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2) Śmierci.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§16

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów.
2) Zarząd Główny.
3) Komisja Rewizyjna. 

§17

1)Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów.

a) do pułapu 30 członków zwyczajnych odbywają się Walne Zgromadzenia Członków, zaś powyżej tego pułapu Walne Zgromadzenia Delegatów;
b) delegaci wybierani są proporcjonalnie; każdy zwyczajny członek ma jeden głos; do pułapu 150 członków zwyczajnych na 5 członków zwyczajnych przypada l delegat, powyżej tego pułapu relacja ta wynosi 10: l; mandat delegata jest ważny na czas trwania Walnego Zgromadzenia.

2) Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów zwołuje Zarząd Główny, zawiadamiając członków w przypadku Walnego Zgromadzenia Członków na 2 tygodnie przed terminem Zgromadzenia, zaś w przypadku Walnego Zgromadzenia Delegatów na 2 miesiące przed terminem Zgromadzenia, w zawiadomieniu podając porządek obrad.

3) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów odbywa się raz do roku.

4) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/4 członków w ciągu 2 miesięcy od otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.

5) Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów podejmuje decyzje drogą uchwały

a) głosowanie odbywa się w sposób jawny;
b) każdy członek Stowarzyszenia lub delegat biorący udział w Walnym Zgromadzeniu Członków lub Delegatów ma prawo bez podania przyczyn zażądać tajności głosowania. Wyżej wymieniony wniosek automatycznie wyłącza jawność głosowania.
c) uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum 2/3 uprawnionych do głosowania;
d) w przypadku braku quorum decyzją Zarządu Głównego Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów może się odbyć w drugim, wyznaczonym przez Zarząd Główny terminie, na którym uchwały będą mogły zapadać bez przewidzianego w pkt 8. a) quorum. Zarząd Główny powiadamia o swej decyzji zebranych na Walnym Zgromadzeniu; nie obowiązują podane w pkt. 3. i 5. terminy; delegaci zachowują swój mandat, o ile delegujący nie zadecydują inaczej.
e) sformułowanie w §23 pkt 3 należy rozumieć tak, iż przedstawiany pod głosowanie, na opisanych powyżej zasadach, jest wniosek odwrotny, „o odrzucenie”, którego nieprzyjęcie oznacza akceptację uchwały. 

§18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków lub Delegatów należy:

1) Dokonywanie zmian w statucie Stowarzyszenia.
2) Uchwalanie programów działania i wszelkich innych decyzji dotyczących Stowarzyszenia.
3) Wybór oraz odwoływanie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z ich pracy, w szczególności udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu.
4) Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
5) Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego w sytuacjach określonych w §15 pkt.2 c) 

§19

1) Zarząd Główny pełni funkcje najwyższej władzy Stowarzyszenia w okresach kiedy Walne Zgromadzenie nie obraduje;
2) Kadencja Zarządu Głównego trwa 2 lata, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi zmienić składu Zarządu Głównego przed upływem jego kadencji.
3)  Zarząd Główny składa się z 3 do 15 osób;
4) Na czele Zarządu Głównego stoi Prezes, który kieruje jego pracami.
5) Zarząd Główny podejmuje decyzje drogą uchwały, zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu.
6) Członkami Zarządu Głównego nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem zal przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§20

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1) Kierowanie działalnością Stowarzyszenia.
2) Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków lub Delegatów.
3) Ustalanie planów działalności Stowarzyszenia, jego budżetu oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania.
4) Uchwalanie regulaminu Zarządu Głównego określającego zasady pracy i strukturę organizacyjną Zarządu Głównego.
5) Wybór Prezesa i, o ile regulamin to przewiduje, innych władz Zarządu Głównego
6) Podejmowanie decyzji dotyczących Oddziałów Terenowych zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
7) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
8) Uchwalanie symboli i znaków Stowarzyszenia oraz wysokości składek członkowskich.
9) Tworzenie innych niż terytorialne jednostek organizacyjno-wykonawczych Stowarzyszenia (takich jak biura, projekty, zakłady gospodarcze, sekcje itp.).
10) Tworzenie podmiotów prawnych takich jak: fundacje, podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa, spółki itp.).

§21

Komisja Rewizyjna

1) Składa się z od 3 do 10 osób;
2) jej kadencja trwa 2 lata.
3) Działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu określającego zasady pracy i strukturę organizacyjną Komisji Rewizyjnej.
4) Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.
5) Komisja Rewizyjna ma prawo żądać stosownych wyjaśnień od wszystkich organów i władz Stowarzyszenia.
6) Stosuje się odpowiednio §19 pkt 3.
7) Członkowie Komisji i Rewizyjnej:

nie mogą być członkami Zarządu Głównego ani pozostawać z nimi w w związku małżeńskim , we wspólnym pożyciu , w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; ł nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

§22

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) Kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
2) Kontrola opłacania składek członkowskich i udzielanej pomocy finansowej.
3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków lub Delegatów sprawozdań wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu.
4) Przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia
5) Składanie wniosków o pozbawienie członkostwa.

§23

1) Zarząd Główny i Komisja Rewizyjna mogą uzupełnić swój skład przyjmując nowych członków w miejsce członków ustępujących.
2) Procedura powyższa może mieć miejsce do momentu, kiedy w Zarządzie Głównym lub Komisji Rewizyjnej pozostanie przynajmniej połowa członków pełniących swe funkcje z wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów.
3) Dokooptowani członkowie pełnią swe funkcje warunkowo do najbliższego Walnego Zgromadzenia, na którym nieodrzucenie ich kandydatur oznacza ich akceptację jako pełnoprawnych członków.

ROZDZIAŁ V

Struktura Stowarzyszenia:

Oddziały Terenowe i inne jednostki organizacyjne oraz organizacyjno-wykonawcze

§24

1) Zarząd Główny Stowarzyszenia powołuje Oddziały Terenowe na wniosek minimum 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia z danego obszaru. Wniosek musi zawierać projekt Statutu Oddziału Terenowego, a treść projektu Statutu Oddziału Terenowego Stowarzyszenia nie może być inna od treści Statutu Stowarzyszenia aby nie był on sprzeczny z Statutem Stowarzyszenia o czym mowa w §24 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia.
2) Statut Oddziału Terenowego jest zatwierdzany przez Zarząd Główny. Normuje on stosunki wewnątrz Oddziału Terenowego jak również stosunki Oddziału Terenowego z władzami naczelnymi Stowarzyszenia. Określa on strukturę Oddziału Terenowego oraz kompetencje jego władz. Nie może być on sprzeczny ze statutem Stowarzyszenia.
3) Oddział Terenowy zobowiązany jest do powołania Zarządu Oddziału Terenowego.
4) Zarząd Oddziału Terenowego zobowiązany jest do sporządzania przynajmniej raz w roku raportu z działalności dla Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

§25

Postanowienia szczegółowe dotyczące Oddziału Terenowego, warunki występowania przez niego o osobowość prawną wraz z wymaganą strukturą:

1) Oddział Terenowy może występować o uzyskanie osobowości prawnej na wniosek Zarządu Oddziału Terenowego zatwierdzony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
2) Samodzielną działalność finansową i gospodarczą może prowadzić tylko Oddział Terenowy posiadający osobowość prawną.
3) Walne Zgromadzenie Oddziału Terenowego:

a) stosuje się odpowiednio §17 pkt l., 2., 3., 4., 6., 7.;
b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Terenowego zwołuje Zarząd Oddziału Terenowego z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego, Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub na wniosek 1/4 członków Oddziału Terenowego w ciągu 2 miesięcy od otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały;
c) stosuje się odpowiednio §18 pkt 2., 3.

4) Zarząd Oddziału Terenowego:
a) stosuje się odpowiednio §19, §20 pkt l., 2., 3., 4., 5., 7., 9., 10.

5) Komisja Rewizyjna Oddziału Terenowego:

a) stosuje się odpowiednio §21 pkt l., 3., 4., 5;
b) członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Oddziału Terenowego;
c) stosuje się odpowiednio §22 pkt l., 2., 3., 4.

6) W stosunku do Zarządu Oddziału Terenowego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego stosuje się odpowiednio §23.

§26

Jednostki organizacyjno wykonawcze (biura, projekty, oddziały gospodarcze itp.) oraz jednostki organizacyjne nie posiadające charakteru terenowego (np. sekcje):

1) Powoływane są w miarę potrzeby przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
2) Zakres ich kompetencji i regulamin pracy uchwala Zarząd Główny Stowarzyszenia.
3) Wykonują one powierzone im działania samodzielnie, rozliczając się z ich realizacji przed Zarządem Głównym Stowarzyszenia, o ile ich regulamin nie stanowi inaczej.

ROZDZIAŁ VI

Majątek Stowarzyszenia

§27

1) Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić: nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa na dobrach niematerialnych.
2) Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
a) Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w § 7. Statutu t j na realizację celów pożytku publicznego.
b) Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej z Statutu.
c) Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożyku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności,

3) Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

a) składek członkowskich;
b) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
c) subwencji i dotacji, darowizn, zapisów i dywidend;
d) dochodów z działalności gospodarczej i statutowej.

4) Dochody Stowarzyszenia po sfinansowaniu kosztów działalności przeznacza się w całości na cele statutowe.
5) Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych oraz do udzielania pełnomocnictw do składania takich oświadczeń uprawnieni są:

Prezes Stowarzyszenia – jednoosobowo;

pozostali członkowie Zarządu Głównego – dwa członkowie działający łącznie..

6) W sprawach majątkowych i związanych z działalnością gospodarczą wymagana jest uchwała Zarządu Głównego.
7) W sprawach innych niż składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa.
8) Poza możliwością występowania za pośrednictwem organów statutowych osoba prawna może być zastępowana przez pełnomocników.

ROZDZIAŁ VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§28

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim. we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków,, członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe,

Zmiana statutu Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub Delegatów na wniosek Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej lub 1/4 członków; głosowanie odbywa się na zasadach określonych w §17 pkt 7. i 8.

§29

Stowarzyszenie może się rozwiązać na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub Delegatów na wniosek Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej lub 1/4 członków; głosowanie odbywa się przy obecności minimum 2/3 uprawnionych do głosowania, uchwała zapada bezwzględną większością głosów.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§30

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem twórców śląskich.

 §31

W sprawach nieunormowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy dotyczące stowarzyszeń w Polsce.

Podpisy Zarzadu :

Marian Makula
Johan Bros
Franciszka Michaluk